THÔNG NÔNG: HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN THỨ 13( MỞ RỘNG)

                                                                                                                         THÔNG NÔNG: HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN THỨ 13( MỞ RỘNG)

                                 Sáng ngày 5/10/2017 huyện ủy Thông Nông đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 13, khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhằm mục đích sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

                                   9 tháng đầu năm 2017 huyện Thông Nông đã kết nạp được 100 đảng viên mới đạt 83% kế hoạch nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 2270 đảng viên. Kinh tế ổn định và phát triển; Tổng diện tích giao trồng cơ bản đạt kế hoạch đề ra, các dự án hỗ trợ về sản xuất và phát triển chăn nuôi được triển khai kịp thời, có hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm chỉ đạo, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện. Quốc phòng an ninh được củng cố an toàn, hệ thống chính trị được củng cố và phát huy trong đó: Tổng diện tích giao trồng ước thực hiện được 6192ha đạt 101% kế hoạch; Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 12.659 tấn đạt 101% kế hoạch; Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ tới các xã thị trấn; Di chuyển được 54 chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà. Giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ước đạt 2,427 tỷ đồng; Tổng thu ngân sách trên địa bàn được 4 tỷ đồng, Tổng chi ngân sách trên địa phương chi 120 tỷ đồng… Hội nghị cũng đã giành nhiều thời gian để thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị lần thứ 13 đồng thời triển khai một số kết quả quan trọng trọng công tác kiểm tra giám sát của đảng trong thời gian gần đây, nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới; Thông qua kết quả thực hiện chỉ thị số 39- CT/TU ngày 11 /6/2012 của ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong việc thực hiện chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; Quán triệt công tác quản lý điều hành các dự án BOT giao thông của cả nước trong thời gian gần đây, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới; Kết quả thực hiện chương trình định hướng và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2017; Ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng 10 với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ nước Nga hiện nay và thực tiễn của Cách mạng Việt nam đồng thời định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới./.

THẾ HẬU

Thống kê truy cập