THÔNG NÔNG: TRIỂN KHAI HỌC TẬP, TUYÊN TRUYỀN CÁC CHỈ THỊ, NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN CỦA TRUNG ƯƠNG, TỈNH MỚI BAN HÀNH ( ĐỢT I/2018)

THÔNG NÔNG: TRIỂN KHAI HỌC TẬP, TUYÊN TRUYỀN CÁC CHỈ THỊ, NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN CỦA TRUNG ƯƠNG, TỈNH MỚI BAN HÀNH ( ĐỢT I/2018)

          Ngày 03/5/2018 Huyện ủy Thông Nông đã tổ chức hội nghị triển khai học tập, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh mới ban hành( đợt I/2018). Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ huyện, Trưởng phó các phòng ban ngành; Các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND 11 xã, Thị trấn trên địa bàn Huyện.

          Hội nghị đã quán triệt triển khai: Quyết định số 99- QĐ/TW ngày 3/10/2017 của Ban bí thư về ban hành hưỡng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc TW tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong dấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “ tự diễn biễn”, tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 17 - CT/TW ngày 4/1/2018 của Ban bí thư về lãnh đạo Đại hội MTTQVN các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; Chỉ thị số 18- CT/TW, ngày 10/1/2018 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 25- NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 2/2/2018 của Ban bí thư về giám sát của MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của ngươi đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ Đảng viên; Chỉ thị số 24- QĐ/TW, ngày 30/3/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội MTTQVN các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024; Quy định số 126- QĐ/TW ngày 29/2/2018 của Bộ chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Quy định số 127- QĐ/TW ngày 1/3/2018 của Ban bí thư về chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng bộ, chi bộ cơ sở Xã, Phường, thị trấn; Quy định số 109 - QĐ/TW ngày 3/1/2018 của Ban bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, Đảng viên; Chỉ thị số 20 - CT/TW, ngày 18/1/2018 của Ban bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Chỉ thị số 22 - CT/TW ngày 23/1/2018 của Ban bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái Quốc ( 11/6/1948 - 11/6/2018); Kết luận số 30 - KL/TW, ngày 8/2/2018 của Ban bí thư về việc tiếp tục thực hiện đề án trang bị sách cho cơ sở Xã, Thị trấn; Chỉ thị số 23 - CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Chỉ thị số 20- CT/TW ngày 2/2/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đảm bảo an ninh trật tự năm 2018; Chỉ thị số 21 - CT/TW, ngày 20/1/2018 của Ban bí thư tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Nghị quyết hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành đảng bộ Tỉnh ( khóa XVIII) về mục tiêu và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 “ Nghị quyết số 11- NQ/TU ngày 11/1/2018”.

              Qua hội nghị nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm vững những nội dung cơ bản của chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh từ đó xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình hành động của địa phương, đơn vị thiết thực, hiệu quả./.

ÁNH HỒNG – VĂN HIẾN

Thống kê truy cập