Về việc triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông

     Thực hiện Công văn số 88/UBND-GT ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông. Chủ tịch Ủy ban nhân huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên cơ sở, chức năng, quyền hạn chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

  1. Chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với các doanh nghiệp, các chủ phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ đã xảy ra tai nạn trong những năm vừa qua; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện vi phạm.
  2. Rà soát và thực hiện các biện pháp xử lý các điểm đen có nguy cơ cao về tai nạn giao thông, đường dân sinh, lối đi tự mở, đường ngang mất an toàn giao thông trên địa bàn; đề nghị các đoàn thể tại địa phương tham gia cảnh giới, tuyệt đối không sảy ra tai nạn giao thông tại các vị trí này.
  3. Tiếp tục phối hợp các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể tại địa phương tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào tự quản giữ gìn và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
  4. Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thanh niên và các tổ chức đoàn thế xã hội tuyên truyền, phố biến sâu rộng các kiến thức Pháp luật về an toàn giao thông, tuyên truyên vận động nhân dân tham gia phong trào tự quản giữ gìn và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
  5. Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện các nội dung trên và tổng họp kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để tổng họp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

   Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./.

Tệp đình kèm: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon 27, UBND-KHHT.pdf1.54 MB

Thống kê truy cập