Phòng Tài chính - Kế hoạch

Danh sách lãnh đạo phòng và số điện thoại

STT

Họ Và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Hoàng Văn Dũng

Trưởng phòng

02063875254

2

Nông Văn Trưởng

P.trưởng phòng

02063875157

3

Số điện thoại dùng chung của Phòng

02063875252

 

           I. Chức Năng:

         Phòng Kế hoạch Tài chính- Kế hoạch huyện là cơ quan chuyên môn của Uỷ Ban nhân dân huyện,  quản lý nhà nước về lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư  và lĩnh vực Tài chính trên địa bàn huyện. Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Kế hoạch - Đầu tư và Sở Tài chính  tỉnh Cao Bằng.

        II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

        1. Ông Hoàng Văn Dũng, Trưởng phòng:

        - Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước cấp Uỷ, HĐND và UBND huyện về việc thực hiện xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội hàng năm và dài hạn. Đồng thời tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được cấp trên phê chuẩn.

        - Chịu trách nhiệm chính trong việc điều hành ngân sách huyện.

        - Là chủ tài khoản của đơn vị.

         2. Ông Nông Văn Trưởng, Phó trưởng phòng:

        Giúp trưởng phòng theo dõi, quản lý và thực hiện các công việc sau:

        - Giúp trưởng phòng tổ chức triển khai thực hiện  nhiệm vụ của phòng và trực tiếp phụ trách công tác Tài chính.

          - Xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng + phân bổ dự toán ngân sách huyện theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của sở Tài Chính, trình UBND huyện để trình HĐND huyện quyết định .

          - Tham mưu trong việc Quyết định công khai dự toán NS và quyết toán ngân sách hàng năm.

          - Phụ trách thu - chi và quyết toán NS hàng năm các đơn vị  SN có thu.

          - Phụ trách lĩnh vực công sản, Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan cấp huyện và cấp xã.

          - Quản lý giá cả theo quy định của UBND tỉnh..

          - Phụ trách một số công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng và của UBND huyện.

        3. Ông Nông Văn Việt, Chuyên viên.

        - Trực tiếp giúp lãnh đạo phòng làm công tác kế hoạch phát triển KT - XH hàng năm và dài hạn của huyện.

        - Phụ trách công việc đăng ký và cấp giấy phép kinh doanh  của huyện .

        - Phụ trách mảng kinh tế Hợp tác xã, kinh tế cá thể, kinh tế hộ gia đình

        - Kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị, hộ kinh doanh hoạt động đúng nội dung đã đăng ký kinh doanh.

        - Báo cáo hàng tháng, năm về công tác kinh doanh và cấp giấy phép kinh doanh lên cấp trên.

        - Phụ trách lĩnh vực công sản, Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan cấp huyện và cấp xã.

        - Theo dõi và báo cáo tình hình tài sản của huyện và công tác công sản.

        - Phụ trách công tác thanh lý, bán đấu giá tài sản.

        - Các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

        4. Ông Trần Tuyên, chuyên viên:

        - Quản lý, theo dõi, báo cáo vốn đầu tư theo quy định của cấp trên.

        - Xây dựng kế hoạch đầu tư công hàng năm, trung hạn và dài hạn.

        - Tham mưu cho lãnh đạo phòng về công tác điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

        - Trực tiếp thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

        - Trực tiếp thẩm định các hồ sơ liên quan đến lĩnh vực XDCB.

        - Các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

        - Trực tiếp quản lý các tài khoản tạm thu, tạm giữ qua phòng Tài chính.

        - Đốc thu và nộp các loại quỹ ủng hộ của cấp trên, các ngành giao.

        - Giúp phụ trách chi khác của huyện.

        5. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, chuyên viên

          - Quản lý, theo dõi, báo cáo vốn đầu tư theo quy định của cấp trên.

        - Xây dựng kế hoạch đầu tư công hàng năm, trung hạn và dài hạn.

        - Tham mưu cho lãnh đạo phòng về công tác điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

        - Trực tiếp thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

        - Trực tiếp thẩm định các hồ sơ liên quan đến lĩnh vực XDCB.

        - Các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

        - Trực tiếp quản lý các tài khoản tạm thu, tạm giữ qua phòng Tài chính.

        - Đốc thu và nộp các loại quỹ ủng hộ của cấp trên, các ngành giao.

        - Giúp phụ trách chi khác của huyện.

        6. Bà Hoàng Hồng Vấn, chuyên viên:

        - Phụ trách kế toán xã, thị trấn: Lập kế hoạch thu- chi, cấp phát, tổng hợp báo cáo và duyệt quyết toán và báo cáo quyết toán ngân sách xã, các công việc và báo cáo liên quan đến ngân sách xã.

        - Kiêm kế toán phòng Kế hoạch - Tài chính.

        - Các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

        7. Bà Ma Thị Tuyến, chuyên viên:

        - Xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng + phân bổ dự toán ngân sách huyện theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của sở Tài Chính, trình UBND huyện để trình HĐND huyện quyết định .

        - Chịu trách nhiệm lập báo cáo hàng tháng, đột xuất khi có yêu cầu.

        - Các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

 

         

 

 

                                                                                

 

Thống kê truy cập