Các tổ chức chính trị xã hội

* Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Thông Nông

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Nông Thế Hùng

Chủ tịch

0263.875.578

Hứa Thị Hà

Phó chủ tịch

0263.875.578

 

* Huyện đoàn Thông Nông

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Ngân Thị Hoàng Yến

Bí thư

0263.875.239

Lưu Ngọc Luận

Phó bí thư

0263.875.239

 

* Hội phụ nữ huyện Thông Nông

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Triệu Thị Hoa

Chủ tịch

0263.875.327

Dương Thị Dong

Phó chủ tịch

0263.875.327

             

* Hội Nông dân huyện Thông Nông

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Nông Công Định

Chủ tịch

0263.875.218

Nông Thị Nga

Phó chủ tịch

0263.875.218