Các tổ chức chính trị xã hội

* Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Thông Nông

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Nông Thế Hùng

Chủ tịch

0263.875.578

Hứa Thị Hà

Phó chủ tịch

0263.875.578

 

* Huyện đoàn Thông Nông

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Ngân Thị Hoàng Yến

Bí thư

0263.875.239

Lưu Ngọc Luận

Phó bí thư

0263.875.239

 

* Hội phụ nữ huyện Thông Nông

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Triệu Thị Hoa

Chủ tịch

0263.875.327

Dương Thị Dong

Phó chủ tịch

0263.875.327

             

* Hội Nông dân huyện Thông Nông

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Nông Công Định

Chủ tịch

0263.875.218

Nông Thị Nga

Phó chủ tịch

0263.875.218

 

Thống kê truy cập